Početna/Home

 

O RASI

 Zemlja porekla – Italija.

Upotreba – Psi koji su specijalizovani za pronalaženje tartufa.

F.C.I. klasifikacija

Grupa br. 8 – retriveri, lovni i psi za vodu

3. sekcija – psi za vodu

Lagotto romagnolo ULA

LAGOTTO ROMAGNOLO je vrlo stara pasmina koja se prvi put pojavljuje u 16. veku u dolinama u unutrašnjosti Italije, gde se prvobitno koristio kao pas za aportiranje pernate divljači. Gusta kovrdžava dlaka vunaste strukture omogućavala mu je plivanje i u hladnoj vodi prilikom donošenja odstreljene divljači. Isušivanjem močvarnih dolina Romagne njegovog prvobitnog mesta nastanka Lagotto gubi svoju ulogu i nalazi se na granici izumiranja medjutim, zahvaljujući svojim izuzetnim sposobnostima i karakterom a naročito oštrom čulu mirisa počinje da se koristi kao pas za traženje tartufa. Vremenom je došlo do gašenja lovnog instikta tako da se Lagotto specijalizuje za traženje tartufa. Postaje najzastupljeniji u pokrajinama Toscana, Lombardia i Romagna gde i ima najviše tartufa.

LAGOTTO ROMAGNOLO je tek 1995. godine priznat od strane FCI-a . Danas, pored toga što se koriste za traženje tartufa, postali su popularni širom sveta kao kućni ljubimci tj. psi za društvo i pratnju a u nekim zemljama počeli se se koristiti i kao (vodiči slijepih osoba,za pronalazenje zatrpanih osoba u rusevinama i pronalazenje eksploziva,Svedska vojska koristi Lagotte kao –Psi tragaci opijata i droga…) . Glavni razlog njihovog brzog širenja su blaga i živahna narav a isto tako i to da se ne linjaju i nemaju specifičnog mirisa što ih čini idealnim kućnim psima. Što se tiče karaktera, vrlo su živahni, društveni, inteligentni i poslušni. Vrlo lako uče, izvrsni su psi za decu i život u porodici. Odlično se slažu sa drugim psima i životinjama i ne pokazuju niti malo agresivnosti. Iako uglavnom žive u kućama i stanovima, vole odlazak u prirodu, posebno na reku ili jezero gde dolazi do izražaja njihova ljubav prema vodi.
Sposobnost pronalaženja i iskopavanja tartufa zapravo je prirodan dar za Lagotte koji se određenim treningom može poboljšati.
Trening počinje kod štenaca kada su stari oko 3 meseca. Sa štenetom uglavnom radi jedna osoba s kojom štene provodi najviše vremena i koja će mu posle biti vodič u traženju.
Trening se provodi kroz nekoliko faza a bitno je da štenetu to bude vreme igre i zabave. Tako će štene to zavoleti a s time će i njegovi rezlutati traženja biti efikasniji.
Prva faza obuhvata igru šteneta sa komadićima tartufa koje također može pojesti. Vrlo brzo štene nauči tražiti komadiće tartufa po tlu, sledeći njuh.
U drugoj fazi izrađuje se loptica kojom se psi igraju. Loptica je zapravo napravljena od komadića tartufa i ulja spojenih nekim čvršćim jestivim sastojkom, npr. kao mrvice hleba. Loptica mora biti takve veličine da ju pas ne može progutati. Talijani tu lopticu u dialektu nazivaju strufiòn. Sledeći zadatak je naučiti psa na donošenje te loptice. Loptica se baca u visoku travu gdje ju pas ne može videti i može je naći samo tako da sledi njuh. Pronalazak loptice se nagrađuje, uglavnom nekom hranom ili komadićima tartufa, pohvalom ili igrom.
Naredna faza je zakopavanje te iste loptice u zemlju. Psi su već u toj fazi toliko „ludi“ za tartufima tako da već samostalno počinju kopati i donositi lopticu. Ta je faza najvažnija tokom celog treninga jer zapravo prikazuje stvarni «posao» Lagotta.
Iako ih se počinje trenirati već kao štence, mnogo je Lagotta koji se tek kasnije u životu susretnu sa traženjem tartufa, kada, iako netrenirani, pokazuju visok stupanj aktivnosti u traženju što je zapravo rezultat njihove prirodne osobine.

IZGLED

Visina na grebenima
Mužjaci: od 43cm do 48cm (idealna visina 46cm);
Ženke: od 41cm do 46cm (idealna visina 43cm).
1cm se toleriše.
Težina
Mužjaci:
od 13kg do 16kg
Ženke: od 11kg do 14kg
Idealna tezina od 12 do 15 kg
Životni vek
U proseku žive između 14 i 16 godina i nemaju specifičnih zdravstvenih problema.

       KRATAK OPIS

    LAGOTTO ROMAGNOLO je pas srednje veličine,atletski izgled,robustan,torzo je cetvrtast,ista visina kao iduzina,harmonican.
Dolaze u gotovo svim bojama, jednobojni, dvobojni ili trobojni. Nedozvoljene boje su potpuno crna, crno-bela i siva.
Dlaka im je kovrčava, vunaste strukture. Na svim delovima tela kovrče bi trebale biti jednakog intenziteta, osim na glavi, bradi i nogama, gdje je dlaka blaže kovrčava.
Kao što je već napomenuto, ne linjaju se, tako da im je potrebna minimalna nega tj. povremeno četkanje kako se dlaka ne bi zapetljala. Za izložbe se šišaju.
Štenad dobijaju svoju pravu kovrdžavu dlaku većinom posle 2 ili 3 šišanja na 3-4 mm
Glava Umereno masivna, ima trapezasti oblik kada se gleda odozgo.
Oči - Okrugle i krupne, boja dužica varira od oker do tamno kestenjaste u zavisnosti od boje krzna sa istaknutim trepavicama.
Uši - Umereno velike u poređenju sa volumenom glave, trouglastog oblika sa prilično širokom osnovom.
Na ušima dlaka je talasasta.Unutrašnja strana ušiju je takođe obložena dlakama.

Trebalo bi 1 mesecno  dlake iz uha ukloniti.

 

 

ENGLISH:

About BREED

  Country of origin – Italy.

Use – Dogs who are specialized in finding truffles.

F.C.I. classification

Group no. 8 – retrievers, hunting dogs and water

3. Sections – dogs for water

Lagotto Romagnolo is a very old breed that first appeared in the 16th century in the valleys of the interior of Italy, where it was originally used as a dog to retrieve game birds. The thick curly hair of woolly texture allowed him swimming in cold water when making the shot game. The desiccation of wetlands valley Romagna its original place of origin Lagotto loses its role and is on the verge of extinction, however,
Thanks to their exceptional abilities and character of a particularly sharp Sense of smell begins to be used as a dog to search for truffles. Eventually it came to the closure of the hunting instinct so that Lagotto specialize in finding truffles. Becomes the most common in the provinces of Tuscany, Romagna and Lombardia with the largest number truffles.

Lagotto Romagnolo was only in 1995 recognized by the FCI. Today, in addition to being used for truffles, have become popular around the world as pets ie. dogs for company and accompaniment in some countries began to be used as (the blind, to find people buried in the rubble and finding explosives, Sweden Army uses Lagottos as -The dogs seekers and opiate drugs …). The main reason for their rapid expansion are mild and mercurial nature and also that it does not shed and do not have a specific smell which makes them ideal pet dogs. As for the character, are very lively, social, intelligent and obedient. Very easy to learn, excellent dogs for children and family life. Get along with other dogs and animals and do not show any aggressiveness. Although generally live in houses and apartments, love going out into nature, especially on the river or lake where contributed to their love of water.
Ability to develop and excavation of truffles is actually a natural gift for Lagottos that specific training can improve.
Training starts with the puppies when they are about 3 months old. With a puppy mainly for one person with whom the puppy spends the most time and that will be after him in seeking.
The training was carried out through several stages and it is important that the puppy to be a time of fun and games. That puppy will love it as time will and his results from the search will be more efficient.
The first phase comprises a puppy play with bits of truffles that can also eat. Very soon the puppy learns to look for pieces of truffle on the ground, following his flair.
In the second phase a ball which dogs play. The ball is actually made from pieces of truffles and oil, connected with some firm edible, for example. like bread crumbs. The ball must be of such a size that it can not swallow by dog. Italians that ball in the dialect called strufiòn. The next task is to teach the dog to the adoption of these balls. A ball is thrown into the tall grass where her dog can not see and can only be found by following the smell. Finding the ball is rewarded, usually a food or bits of truffles, praise or play.
The next phase is the burial of the same balls in the country. Dogs are already at that stage so „crazy“ for truffles, that they start digging and returning the ball. This phase is the most important throughout the entire training because it shows the real „work,“ Lagotto.
Although they are already starting to train as puppies, many Lagotto who later in life encounter with the search for truffles, when, though untrained, show a high level of activity in the search for what is actually a result of their natural characteristics.

Lagotto Romagnolo is a dog of medium size, athletic look, robust, torso is square, the same height as iduzina, harmonious.

They come in almost every color, monochrome, two-color or tri-color. Unauthorized colors are solid black, black and white, and gray.

The hair is curly, woolly texture. In all parts of the body curls should be of equal intensity, except on the head, chin and legs, where the hair is curly milder.

As already mentioned, do not shed, so they require minimal care ie. occasionally brushing to the hair would not tangled. For the exhibition to shave.

Puppies get their right curly hair mostly after 2 or 3 suckling at 3-4 mm

Head-moderately massive, has a trapezoidal shape when viewed from above.

Eyes-Round and large, color iris ranges from ocher to dark brown depending on the coat color with prominent eyelashes.

Ears Moderately large compared to the volume of the head, triangular in shape, with a fairly wide basis.

On the ears the hair is talasasta.Unutrašnja page ears is also covered with hair.

Затворено за коментаре.